Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Doradztwo zawodowe

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Doradztwo zawodowe

Oferta działu doradztwa edukacyjno-zawodowego

na rok szkolny 2023/2024

Skład zespołu doradców zawodowych w roku szkolnym 2023/2024:

 • Dorota Porada-Lipiec: doradca zawodowy, pedagog
 • Andrzej Szozda: doradca zawodowy, trener pracy
 • Anna Świrniak: doradca zawodowy, pedagog

Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży

 I. Działalność diagnostyczna związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem ścieżki kariery zawodowej

 1. Badania predyspozycji zawodowych uczniów:
 • z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ograniczającą możliwość wyboru szkoły i zawodu,
 • nierokujących ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie,
 • mających problemy w określeniu swoich predyspozycji oraz zaplanowaniu optymalnej ścieżki kariery.
 1. Wydawanie informacji o wynikach przeprowadzonych badań lub opinii w sprawie:
 • pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania pracy lub nauki zawodu. 

Badania predyspozycji zawodowych uczniów prowadzone są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub pełnoletniego ucznia.

 

II. Bezpośrednia pomoc udzielna dzieciom i młodzieży 

 1. Indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów na wszystkich etapach kształcenia
 • indywidualne porady zawodowe na podstawie badań,
 • indywidualne porady zawodowe bez badań,
 • konsultacje,
 • udostępnianie zasobów informacji edukacyjno-zawodowych. 
 1. Grupowe zajęcia aktywizujące uczniów do planowania kariery zawodowej oraz wyboru kierunku ukształcenia i zawodu:

Propozycje tematów zajęć dla grup przedszkolnych:

 • Ryś w gąszczu zawodów
 • Poznaję zawody- moja wycieczka po zawodach

Propozycje tematów grupowych zajęć dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych:

 • Poznaję siebie – świadomie kroczę w przyszłość

Rozwinięcie umiejętność odkrywania własnych zainteresowań. Pogłębienie zdolności identyfikowania mocnych i słabych stron. Dostrzeżenie przez ucznia związku między dziedziną zainteresowań, a przyszłością zawodową. (klasy VII-VIII szkoły podstawowej). 

 • Mój wybór – moja przyszłość

Poszerzenie  wiedzy uczniów o świecie zawodów i ścieżkach kształcenia. Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych w Legnicy. Przekonanie o celowości konstruowania indywidualnego planu kariery oraz uwzględniania własnych możliwości psychofizycznych przy wyborze zawodu (klasy VIII szkoły podstawowej).

 • Co dalej po szkole?

Wspomaganie młodzieży w trafnym wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. Wyzwolenie aktywności w kierunku samopoznania (klasy VIII szkoły podstawowej).

 • Planuję swoją przyszłość

Rozpoznawanie własnych ograniczeń jako wyzwań w odniesieniu do planów edukacyjno- zawodowych.

 • Coś o ofertach

Przygotowanie uczniów do analizowania oferty szkół ponadpodstawowych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji (klasy VIII szkoły podstawowej).

 • Wspomaganie młodzieży klasy VIII szkoły podstawowej z problemami zdrowotnymi w kształtowaniu indywidualnych wyborów szkół ponadpodstawowych

Uświadomienie psychofizycznych uwarunkowań wyboru szkoły i zawodu.

 

Propozycje tematów grupowych zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych: 

 • Zanim sięgniesz po indeks

Poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad rekrutacji na studia wyższe oraz źródeł informacji istotnych dla realizowania celów edukacyjno-zawodowych. Zwiększenie motywacji uczniów do planowania i kierowania własnym rozwojem. (klasy IV liceum ogólnokształcącego  i V technikum).

 • Odpowiedzialna decyzja edukacyjno-zawodowa

Wykształcenie w uczniach aktywnej postawy wobec własnej przyszłości zawodowej w oparciu o indywidualne preferencje i predyspozycje oraz wiedzę o możliwościach dalszego kształcenia (klasy II-IV liceum ogólnokształcącego).

 • Sukces na rynku pracy

Wzbogacenie  wiedzy uczniów w zakresie samopoznania. Inspirowanie młodzieży do postrzegania własnych zasobów jako atutów na współczesnym rynku pracy. Rozwijanie umiejętności  przydatnych w procesie poszukiwania zatrudnienia (klasy V technikum oraz III szkoły branżowej).

 • Szukam pracy- wchodzę na rynek pracy

Wskazanie młodzieży konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz przygotowanie do planowania rozwoju swoich umiejętności zawodowych (ostanie klasy szkół ponadpodstawowych).

 • Moja rozmowa kwalifikacyjna

Uświadomienie uczniom, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (ostanie klasy szkół ponadpodstawowych).

 • Kto kieruje moim życiem?

Wskazanie młodzieży potrzeby kształcenia ustawicznego, wzbudzenie refleksji dotyczącej konstruowania planów życiowych (ostatnie klasy szkół ponadpodstawowych).

 • Moja kariera - Zawód i Edukacja

Pobudzenie uczniów do podejmowanie odpowiedzialności za konstruowanie spójnego projektu zawodowego.

 Formularz zgłoszeniowy dla szkół na organizację zajęć grupowych dostępny jest na stronie www.cpppidn.legnica.eu

 1. Badania przesiewowe predyspozycji i preferencji zawodowych uczniów klas VIII szkół podstawowych.
 1. Miejski Punkt Informacyjny dla Młodzieży - udzielanie kandydatom do szkół ponadpodstawowych  i ich rodzicom informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych w  Legnicy, wymaganiach stawianych podczas postępowania rekrutacyjnego,  zawodach oraz możliwościach dalszego kształcenia lub zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

Wspomaganie rodziców

 1. Grupowe spotkania informacyjno-edukacyjne przygotowujące rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej do roli doradców swoich dzieci w konstruowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Wsparcie rodziców uczniów z niepełnosprawnością/chorobą przewlekłą dziecka w wyborze szkoły uwzględniającym predyspozycje zawodowe i przeciwwskazania zdrowotne.
 3. Konsultacje i porady dla rodziców uczniów po badaniach predyspozycji edukacyjno-zawodowych oraz bez badań.
 4. Wydawanie opinii lub informacji o wynikach przeprowadzonych badań .

Wspomaganie nauczycieli

 1. Konsultacje z doradcami zawodowymi, pedagogami szkolnymi i wychowawcami w sprawach uczniów.
 2. Przekazywanie informacji z obszaru doradztwa zawodowego.
 3. Wsparcie merytoryczne w planowaniu i realizacji zadań z zakresu orientacji  i doradztwa  edukacyjno – zawodowego na różnych etapach kształcenia.
 4. Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień uczniów poprzez indywidualne konsultacje oraz działalność informacyjno –szkoleniową.

 

 WAŻNE ! !

Korzystanie z pomocy udzielanej przez doradców zawodowych CPPPiDN jest dobrowolne i nieodpłatne.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-22 11:11przez:
Opublikowano:2021-05-22 14:23przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:1686

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo