Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Dla dzieci

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Dla dzieci

Pracownicy CPPPiDN w Legnicy sprawujący opiekę nad przedszkolami:

 • psycholodzy - Magdalena Tracz, Paulina Dobosz-Lubicz
 • pedagog – Oksana Wasylik-Gela, Monika Mastalerz
 • logopedzi – Aneta Lachowicz, Marta Szczerbiak-Ignasiak, Katarzyna Kwaśniowska
 • doradca zawodowy – Andrzej Szozda


WAŻNE! Korzystanie z pomocy udzielanej przez Centrum jest dobrowolne i nieodpłatne.

Badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci prowadzone są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
O kontakt z pracownikami Centrum proszeni są szczególnie Rodzice dzieci 3-6-letnich o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wysokie zdolności ogólne, przewlekła choroba, niepełnosprawność ruchowa, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm wczesnodziecięcy, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia komunikacji językowej, niedowidzenie, niedosłuch, inne) w celu określenia dla nich odpowiedniej formy i warunków kształcenia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Formy pomocy i wsparcia dla dzieci i rodziców (opiekunów prawnych):

 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci (badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne). Dziecko na badanie zgłasza rodzic/prawny opiekun osobiście lub telefonicznie (konieczny jest PESEL dziecka).
 2. Wydawanie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów opinii lub informacji o wynikach diagnozy.
 3. Wydawanie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub/i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających wspomagania rozwoju w trakcie zajęć specjalistycznych oraz stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wymagane jest zgłoszenie dziecka do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania diagnostyczne. Druki wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego w celu określenia stanu zdrowia dziecka i stwierdzenia niepełnosprawności do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie Centrum.
 4. Prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego, z istotnymi zaburzeniami rozwojowymi (kwalifikowanie po diagnozie psychopedagogicznej i/lub logopedycznej; wymagana zgoda i współpraca rodziców).
 5. Terapia rodzin, poradnictwo psychologiczne dla rodziców.
 6. „Akademia Dobrego Rodzica” – elementy treningu umiejętności wychowawczych – grupowe zajęcia z rodzicami prowadzone metodą warsztatową przez psychologa.
 7. Rozwijanie zainteresowań matematycznych i technicznych u małych dzieci – prelekcja z prezentacją multimedialną dla rodziców.

Formy pomocy i wsparcia dla rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci – prowadzenie badań przesiewowych i profilaktycznych:

 • „Będę uczniem” – badania dzieci 6-letnich prowadzone przez pedagoga i psychologa, w celu identyfikowania dzieci zdolnych oraz dzieci ryzyka trudności szkolnych,
 • „Przesiewowe badania logopedyczne” – ocena rozwoju mowy prowadzona przez logopedów, w celu identyfikowania dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami rozwoju mowy,
 • „Widzę”- badania przesiewowe dzieci 6-letnich prowadzone przez pedagoga, jako podstawa wykrywania wad wzroku,
 • „Słyszę” – ocena słuchu u dzieci 6-letnich prowadzona przez surdologopedę. w celu identyfikowania dzieci z wadami słuchu,
 • „Ryś w gąszczu zawodów” – zajęcia z grupami dzieci przedszkolnych.

  W celu realizacji powyższych badań wymagane jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka wniosku.

 1. Zajęcia warsztatowe wspierające rozwój dziecka w zakresie umiejętności społecznych, prowadzone z dziećmi na terenie placówek przez psychologa lub pedagoga: „Słów Kilka o Uczuciach”, „Razem dobrze się bawimy”, „Magia Internetu, czyli przedszkolak zaplątany w sieci”, „Ja i moje ciało-jak stawiać granice-zły dotyk”.
 2. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami mowy: „Logorytmika” oraz zajęć profilaktycznych: „Zabawy logopedyczne – bajki koartykulacyjne czytane dzieciom”.
 3. Organizowanie szkoleń i warsztatów wspierających nauczycieli w zakresie pomocy specjalistycznej dzieciom: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna”, „Jak pomagać dzieciom w rozwiązywaniu problemów”, „Jak pracować z dzieckiem autystycznym w przedszkolu, w tym z Zespołem Aspergera”, „Reguły wyznaczania granic”, „Postawy rodziców, a możliwości współpracy z nauczycielami”.
 4. Dyżury konsultacyjne psychologa, pedagoga, logopedy dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli (porady bez badań, informacje, konsultacje dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców, przyjmowanie zgłoszeń na badania, inne zadania wynikające z bieżącej współpracy). Terminy dyżurów będą uzgodnione z dyrektorami placówek telefonicznie lub osobiście przez pracowników Centrum.
 5. Konsultacje i porady indywidualne dla nauczycieli oraz rodziców na terenie CPPPiDN (termin konsultacji należy uzgodnić osobiście lub telefonicznie z pracownikiem Centrum).
 6. „Trudne dziecko i co dalej” – pomoc nauczycielom i rodzicom w pracy z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze (wymagany jest pisemny wniosek rodziców o objęcie dziecka taką formą pomocy).
 7. Prelekcje i spotkania dla zainteresowanych rodziców (tematyka wynikająca z ustaleń i potrzeb zgłaszanych przez przedszkola).

   

Propozycje tematów:

 • „Rozwianie u dzieci empatii i tolerancji w stosunku do niepełnosprawnych rówieśników”,
 • „Stymulacja myślenia matematycznego przez zabawę”,
 • „Przygotowanie dziecka 6-letniego do podjęcia nauki szkolnej”,
 • „Jak rozwijać myślenie kreatywne u dzieci”,
 • „Akademia Dobrego Rodzica – zapobieganie trudnościom wychowawczym, znaczenie rodziców i rodziny w rozwoju społecznym i emocjonalnym dziecka”,
 • „Środki masowego przekazu – bezpieczeństwo dzieci w sieci”,
 • „Poziom słuchu, a rozwój kompetencji językowych dziecka”,
 • „Kształtowanie się mowy dziecka w wieku przedszkolnym”,
 • „Jak zapobiegać wadom wymowy”,
 • „Gotowość artykulacyjna dziecka”. 

Pomoc i wsparcie dla nauczycieli:

 1. Pomoc nauczycielom w formie zdalnej w organizacji pracy.
 2. Spotkania z radami pedagogicznymi (tematyka wynikająca z ustaleń i potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów przedszkoli).
 3. Współpraca przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Wspomaganie dzieci z trudnościami adaptacyjnymi.
 5. Konsultowanie przypadków.
 6. Interwencja kryzysowa (pomoc i wsparcie w nagłych wypadkach losowych).
 7. Pomoc wynikająca z bieżących potrzeb zgłaszanych przez placówki.

 

WAŻNE!
Druki zgłoszeń oraz informacje o badaniach przesiewowych i profilaktycznych znajdują się do pobrania na naszej stronie internetowej.
Prosimy, aby dyrektor placówki lub zainteresowany nauczyciel uzgadniał telefonicznie lub osobiście z pracownikami Centrum zapotrzebowanie na wybraną formę pomocy. Pomoc na terenie placówek udzielana będzie według kolejności zgłoszeń lub rangi problemu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:11przez:
Opublikowano:2021-05-18 10:43przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:1136

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo