Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Dla dzieci

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Dla dzieci

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dzieci w roku szkolnym 2023/2024

 

Pracownicy CPPPiDN w Legnicy sprawujący opiekę nad przedszkolami:

 • psycholodzy - Magdalena Tracz, Paulina Dobosz-Lubicz
 • pedagodzy – Oksana Wasylik-Gela, Monika Mastalerz
 • logopedzi – Aneta Lachowicz, Marta Szczerbiak-Ignasiak


WAŻNE! Korzystanie z pomocy udzielanej przez Centrum jest dobrowolne i nieodpłatne.

Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, SI, sprawności motorycznej dzieci prowadzone są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
O kontakt z pracownikami Centrum proszeni są szczególnie Rodzice dzieci 3-6-letnich o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wysokie zdolności ogólne, przewlekła choroba, niepełnosprawność ruchowa, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm wczesnodziecięcy, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia komunikacji językowej, niedowidzenie, niedosłuch, inne) w celu określenia dla nich odpowiedniej formy i warunków kształcenia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


Formy pomocy:

 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci (badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, SI, sprawności motorycznej). Dziecko na badanie zgłasza rodzic/prawny opiekun osobiście lub telefonicznie (konieczny jest PESEL dziecka).

 2. Wydawanie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów opinii lub informacji o wynikach diagnozy.

 3. Wydawanie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub/i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających wspomagania rozwoju w trakcie zajęć specjalistycznych oraz stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wymagane jest zgłoszenie dziecka do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania diagnostyczne. Druki wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego w celu określenia stanu zdrowia dziecka i stwierdzenia niepełnosprawności do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie Centrum.

 4. Prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego, z istotnymi zaburzeniami rozwojowymi (kwalifikowanie po diagnozie psychopedagogicznej i/lub logopedycznej; wymagany wniosek i współpraca rodziców).

 5. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

 6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci – prowadzenie badań przesiewowych i profilaktycznych:

  • „Będę uczniem” – badania dzieci 6-letnich prowadzone przez pedagoga i psychologa, w celu identyfikowania dzieci zdolnych oraz dzieci ryzyka trudności szkolnych,

  • „Przesiewowe badania logopedyczne” – współpraca z logopedami, w celu identyfikowania dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami rozwoju mowy,

  • „Widzę”- badania przesiewowe dzieci 6-letnich prowadzone przez pedagoga, jako podstawa wykrywania wad wzroku,

  • „Słyszę” – ocena słuchu u dzieci 6-letnich prowadzona przez surdologopedę. w celu identyfikowania dzieci z wadami słuchu.

   W celu realizacji powyższych badań wymagane jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka wniosku.

 7. Spotkania warsztatowe wspierające rozwój dziecka w zakresie umiejętności społecznych, prowadzone z dziećmi na terenie placówek przez psychologa lub pedagoga.

 8. Organizowanie szkoleń i warsztatów wspierających nauczycieli w zakresie pomocy specjalistycznej dzieciom.

 9. Konsultacje i porady indywidualne dla nauczycieli oraz rodziców na terenie CPPPiDN (termin konsultacji należy uzgodnić osobiście lub telefonicznie z pracownikiem Centrum).

 10. „Trudne dziecko i co dalej” – pomoc nauczycielom i rodzicom w pracy z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze (wymagany jest pisemny wniosek rodziców o objęcie dziecka taką formą pomocy).

 11. Prelekcje i spotkania dla zainteresowanych rodziców (tematyka wynikająca z ustaleń i potrzeb zgłaszanych przez przedszkola).

 12. Grupa wsparcia i samorozwoju dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w placówkach przedszkolnych.

 13. Spotkania z radami pedagogicznymi (tematyka wynikająca z ustaleń i potrzeb zgłaszanych przez Dyrektorów przedszkoli).

 14. Współpraca przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 15. Wspomaganie dzieci z trudnościami adaptacyjnymi.

 16. Konsultowanie przypadków.

 17. Interwencje kryzysowe (pomoc i wsparcie w nagłych przypadkach losowych).

 18. Pomoc wynikająca z bieżących potrzeb zgłaszanych przez przedszkola.

 

WAŻNE!


Druki zgłoszeń oraz informacje o badaniach przesiewowych i profilaktycznych znajdują się do pobrania na naszej stronie internetowej.

Prosimy, aby Dyrektor placówki lub zainteresowany nauczyciel wypełnił formularz zgłoszeniowy na wybraną formę pomocy i złożył go w sekretariacie CPPPiDN w Legnicy. Pomoc na terenie placówek będzie udzielana według kolejności zgłoszeń lub rangi problemu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:11przez:
Opublikowano:2021-05-18 13:20przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:3974

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo