Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Dla uczniów

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Dla uczniów

Dział ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Uczniów

W zakresie zadań działu prowadzone są czynności o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na każdym szczeblu kształcenia. Jako działania pośrednie podejmowane są czynności na rzecz wspomagania dydaktycznej roli szkoły oraz wspomagania rodziców w pełnieniu ich roli opiekuńczej nad dzieckiem. Pracownicy działu wykonują psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne diagnozy w celu określenia potencjalnych możliwości uczniów i wskazania przyczyn występujących trudności szkolnych. Ponadto praca działu polega także na podejmowaniu czynności profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz uczniów i młodzieży stykających się z zagrożeniami społecznymi i przejawiających trudności wychowawcze. Proces planowania i realizowania działań profilaktyczno-terapeutycznych oparty jest na diagnozie psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na określenie przyczyn występowania trudności wychowawczych uczniów lub zagrożeń społecznych ich dotyczących. W oparciu o wyniki diagnozy podejmuje się działania naprawcze lub profilaktyczne obejmujące uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Działania pomocowe prowadzone są również na terenie szkół i placówek w ramach wspomagania działalności profilaktyczno-wychowawczej.

Oferta
Działu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Uczniów
na rok szkolny 2021/2022

Pomoc na rzecz uczniów

 1. Diagnozowanie i opiniowanie uczniów w wieku szkolnym.
 2. Orzecznictwo
 3. Terapia psychologiczna:
  • Indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami emocji
   i zachowania, niepełnosprawnych (osoby prowadzące: Beata Kolasiewicz /Dorota Koziorowska /Barbara Pichla)

 

 • Grupa wsparcia dla młodzieży z objawami lęku szkolnego i społecznego
  - okresowe spotkania dla uczniów doświadczających lęku ukierunkowana
  na uzyskanie wsparcia psychologicznego i społecznego z elementami psychoedukacji (osoba prowadząca: Beata Kolasiewicz)

 

 1. Terapia pedagogiczna:
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami w zakresie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych:
  • Klasy I – III  (osoba prowadząca: E. Biszko)
  • Klasy IV – VIII  (osoba prowadząca: Jolanta Szydłak)
 • Terapia EEG - Biofeedback (osoba prowadząca: Iwona Urbanek)
 • Terapia logopedyczna (osoby prowadzące: Dorota Jabłońska – Marchewka)
 • „Siłownia dla mózgu” - terapia kognitywna indywidualna dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 4 szkoły podstawowej (osoba prowadząca Renata Pusz)
 • Terapia kognitywna metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment - dla dzieci i uczniów wymagających wsparcia w przypadku zdiagnozowanej dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, nadpobudliwości, obniżonej sprawności intelektualnej, uogólnionych trudności w uczeniu, nieharmonijnego rozwoju intelektualnego
  (osoby prowadzące: Agnieszka Kopała / Marta Hutny)  

 

 1. Zajęcia grupowe dla uczniów prowadzone na terenie poradni:
  • Trening umiejętności społecznych dla uczniów szkół podstawowych
   z zaburzeniami i trudnościami w zachowaniu oraz zespołem Aspergera (osoby prowadzące: Agata Wójcik, Aneta Pąchalska)
  • Trening umiejętności społecznych (TUS) dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zespołem Aspergera (osoba prowadząca: Beata Kolasiewicz)
 • Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
  dla uczniów klas III-IV SP (osoba prowadząca: Elżbieta Piszczałka), dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy VII szkoły podstawowej (osoba prowadząca: Renata Pusz)
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzonymi relacjami społecznymi (osoby prowadzące: Marta Hutny, Agnieszka Kopała)
 • Zajęcia terapeutyczno - relaksacyjne dla dzieci i uczniów wymagających wsparcia w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z doświadczanym napięciem
  w sposób akceptowany społecznie (osoba prowadząca: Agnieszka Kopała)
 • Zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i uczniów wymagających wsparcia
  w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z doświadczanym napięciem,
  z problemami emocjonalnymi w sposób uwalniający i ułatwiają wgląd we własne wnętrze, przeżywane emocje, uczucia, potrzeby (osoba prowadząca: Agnieszka Kopała /Renata Pusz)
 • „Wykorzystaj swój potencjał ”- cykl warsztatów dla uczniów zdolnych (osoba prowadząca: Beata Kolasiewicz)
 • Zajęcia kształtujące wartości prospołeczne (respektowanie norm i zasad) obowiązujących w społeczeństwie dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy VII szkoły podstawowej (osoba prowadząca: Renata Pusz)
 1. Programy przesiewowe:
 • Program przesiewowych badań wzroku systemem „Widzę” uczniów klas I szkół podstawowych (zgłoszenia do końca grudnia)
 • Program przesiewowych badań „Wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji”
  dla uczniów klas I (zgłoszenia do końca października)
 1. Prowadzenie na terenie szkół programów pomocowych dla klas zgodnie
  ze stwierdzonym problemem
  (osoby prowadzące: Urszula Jaśkiewicz,
  Dorota Koziorowska
  )
 2. Prowadzenie na terenie szkół interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej (nękanie, mobbing) wg metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego
  - ok. 4 spotkania raz w tygodniu (osoba prowadząca Beata Kolasiewicz)
 3. Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych i edukacyjnych:

Uczniowie szkół podstawowych:

 • „Moje uczucia” (klasy I – III) - osoby prowadzące: Urszula Jaśkiewicz, Dorota Koziorowska
 • „Nauka radzenia sobie ze złością” (klasy IV – VI) - osoby prowadzące: Urszula Jaśkiewicz, Dorota Koziorowska
 • „Kształtowanie kreatywnego myślenia” (klasy VIII) - osoby prowadzące: Urszula Jaśkiewicz, Dorota Koziorowska
 • „Profilaktyka uzależnień” (klasy VII – VIII) - osoby prowadzące: Urszula Jaśkiewicz, Dorota Koziorowska
 • „Jestem bezpieczny w sieci” (klasy II) - osoba prowadząca: Beata Kolasiewicz
 • „Metody efektywnej nauki i myślenia twórczego” (klasy IV) - osoba prowadząca: Elżbieta Piszczałka
 • Program pomocowy (3 godz.) dla uczniów zgodnie z rozpoznanymi przez szkołę potrzebam. - osoby prowadzące: Urszula Jaśkiewicz, Dorota Koziorowska
 • „Zagrożenia Internetu” - osoba prowadząca: Barbara Pichla
  cyberprzemoc i media społecznościowe –”
  (klasy VII-VIII) - osoba prowadząca: Barbara Pichla
 • „Fonoholizm – uzależnienie behawioralne” (klasy VII-VIII) - osoba prowadząca: Barbara Pichla
 • „Oswoić stres” (klasy VII-VIII) - osoba prowadząca: Barbara Pichla
 • „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych” (klasy VII-VIII) - osoba prowadząca: Barbara Pichla
 • „Kalejdoskop uczuć” – warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, adresowane do dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas I - osoby prowadzące: Renata Rak – Janczew, Agnieszka Kopała
 • „Ja wśród innych” – warsztaty integrujące zespół klasowy oraz pomagających zastępować agresję w sposób akceptowany społecznie. Adresowane do uczniów klas IV-VI - osoby prowadzące: Renata Rak – Janczew, Agnieszka Kopała

Uczniowie  szkół  ponadpodstawowych:

 

 • „Profilaktyka uzależnień niechemicznych” - osoba prowadząca: Elżbieta Piszczałka
 • „Kształtowanie kreatywnego myślenia” - osoby prowadzące: Urszula Jaśkiewicz, Dorota Koziorowska
 • „Profilaktyka zaburzeń odżywiania” - celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia w zakresie stosunku do siebie, swego ciała i sposobu odżywiania - osoba prowadząca: Elżbieta Piszczałka  
 • „Stres egzaminacyjny”- celem programu jest przekazanie podstawowych wiadomości o stresie. ,wyposażenie młodzieży w proste techniki relaksacyjne
  i umiejętność radzenia sobie z napięciem emocjonalnym - osoba prowadząca: Elżbieta Piszczałka  
 • „Być wolontariuszem” warsztaty rozwijające kompetencje młodych wolontariuszy
  - osoby prowadzące: Beata Kolasiewicz, Agnieszka Kopała
 • „Zagrożenia Internetu – cyberprzemoc i media społecznościowe” - osoba prowadząca: Barbara Pichla
 • „Fonoholizm – uzależnienie behawioralne” - osoba prowadząca: Barbara Pichla
 • „Oswoić stres” - osoba prowadząca: Barbara Pichla
 • „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych” - osoba prowadząca: Barbara Pichla
 • „Znowu razem” - warsztaty reintegracyjne dla uczniów klas II - IV szkół ponadpodstawowych - osoby prowadzące: Renata Rak – Janczew, Agnieszka Kopała

Wspomaganie rodziców

 1. Systemowa terapia rodzin/konsultacje systemowe - osoby prowadzące: Beata Kolasiewicz, Barbara Pichla
 2. Porady i konsultacje indywidualne prowadzone przez pedagogów i psychologów.
 3. „Szkoła dla rodziców” – cykl 10 spotkań zajęć warsztatowych z rodzicami mających na celu rozwijanie u uczestników umiejętności budowania prawidłowych relacji
  z dziećmi - osoba prowadząca: Urszula Jaśkiewicz
 4. Trening umiejętności interpersonalnych i wychowawczych – spotkania indywidualne - osoba prowadząca: Renata Pusz
 5. Spotkania informacyjno-szkoleniowe na terenie szkół o problematyce zgłaszanej przez szkołę, w tym:
 • „Jak radzić sobie z trudnym zachowaniem dziecka” - osoby prowadzące: Urszula Jaśkiewicz, Dorota Koziorowska
 • „Uzależnienie od komputera i internetu” przekazanie rodzicom uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat problematyki uzależnień nie chemicznych
  - osoba prowadząca: Elżbieta Piszczałka
 • „Stres egzaminacyjny” - spotkanie informacyjno – edukacyjne dla rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych - osoba prowadząca: Elżbieta Piszczałka
 • „Efektywne spędzanie czasu z dziećmi uczęszczających do klas I – III” - - osoba prowadząca: Agnieszka Kopała

Wspomaganie nauczycieli

 1. Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych w tematyce zgłaszanych przez szkołę potrzeb.
 2. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach z rejonu działania Poradni w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia
  - osoby prowadzące: Dorota Koziorowska, Urszula Jaśkiewicz
 3. Konsultacje i pomoc dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno
  – pedagogicznej na terenie szkoły, w tym:
 • opracowywanie IPET,
 • określanie warunków pracy z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie.
 1. Prowadzenie zajęć edukacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem.
 2. Warsztaty dla nauczycieli realizowane na terenie poradni:
 • „Elementy relaksacji i jogi w codziennej pracy z uczniem” (2 spotkania) - osoba prowadząca: Agnieszka Kopała
 • „Dbaj o siebie” - osoba prowadząca: Agnieszka Kopała
 • „Ciekawe techniki plastyczne rozwijające kreatywność w pracy z uczniem klas I – III” - osoba prowadząca: Agnieszka Kopała
 • „Metody aktywizujące i pobudzające kreatywne myślenie w pracy” - osoba prowadząca: Agnieszka Kopała
 • „Jak pomóc uczniowi z regulacją swoich emocji?” - osoba prowadząca: Agnieszka Kopała

 

(informacja o terminach będzie dostępna na stronie Centrum, w zakładce Aktualności)

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:34przez:
Opublikowano:2021-05-18 18:24przez:
Zmodyfikowano:2021-10-06 18:12przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:1507

Rejestr zmian

 • [2021-10-06 18:12:40]Aktualizacja

Banery/Logo