Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Dla uczniów

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Dla uczniów

Dział ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Uczniów

      W zakresie zadań działu prowadzone są czynności o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na każdym szczeblu kształcenia. Jako działania pośrednie podejmowane są czynności na rzecz wspomagania dydaktycznej roli szkoły oraz wspomagania rodziców w pełnieniu ich roli opiekuńczej nad dzieckiem. Pracownicy działu wykonują psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne diagnozy w celu określenia potencjalnych możliwości uczniów i wskazania przyczyn występujących trudności szkolnych. Ponadto praca działu polega także na podejmowaniu czynności profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz uczniów i młodzieży stykających się z zagrożeniami społecznymi i przejawiających trudności wychowawcze. Proces planowania i realizowania działań profilaktyczno-terapeutycznych oparty jest na diagnozie psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na określenie przyczyn występowania trudności wychowawczych uczniów lub zagrożeń społecznych ich dotyczących. W oparciu o wyniki diagnozy podejmuje się działania naprawcze lub profilaktyczne obejmujące uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Działania pomocowe prowadzone są również na terenie szkół i placówek w ramach wspomagania działalności profilaktyczno-wychowawczej.

Oferta
Działu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Uczniów
na rok szkolny 2023/2024

Pomoc na rzecz uczniów

 1. Diagnozowanie i opiniowanie uczniów w wieku szkolnym.

 2. Orzecznictwo

 3. Terapia psychologiczna:
  • Indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedosto-sowaniem społecznym, niepełnosprawnych (osoby prowadzące: Beata Kolasiewicz /Dorota Koziorowska/Katarzyna Gwiżdż)

 

 1. Terapia pedagogiczna:
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami w zakresie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych:
  • Klasy IV – VIII (osoba prowadząca: Jolanta Szydłak)
  • Terapia EEG - Biofeedback (osoby prowadzące: Elżbieta Piszczałka, Iwona Urbanek, Agata Wójcik)
  • Terapia logopedyczna (osoby prowadzące: Dorota Zawistowska, Dorota Jabłońska – Marchewka)
  • „Siłownia dla mózgu” - terapia kognitywna indywidualna dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 4 szkoły podstawowej (osoba prowadząca Renata Pusz)
  • Terapia kognitywna metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment - dla dzieci i uczniów wymagających wsparcia w przypadku zdiagnozowanej dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, nadpobudliwości, obniżonej sprawności intelektualnej, uogólnionych trudności w uczeniu, nieharmonijnego rozwoju intelektualnego
   (osoby prowadzące: Marta Hutny)

 

 1. Zajęcia grupowe dla uczniów prowadzone na terenie poradni:
  • Trening umiejętności społecznych dla uczniów klas I – III z zaburzeniami i trudnościami w zachowaniu oraz zespołem Aspergera (osoby prowadzące: Agata Wójcik, Marta Hutny)
  • Trening umiejętności społecznych (TUS) dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Zespołem Aspergera i zaburzeniami komunikacji społecznej. Zajęcia grupy rozpoczną się po zebraniu co najmniej 3 osób. Kwalifikacja do udziału w zajęciach musi być poprzedzona indywidualną konsultacją z prowadzącym (celem takiego postępowania jest dobór uczestników
   o podobnych potrzebach i poziomie funkcjonowania). (osoba prowadząca: Beata Kolasiewicz)
  • Grupa wsparcia dla młodzieży z objawami lęku szkolnego i społecznego - okresowe spotkania dla uczniów doświadczających lęku ukierunkowana na uzyskanie wsparcia psychologicznego i społecznego z elementami psychoedukacji (osoba prowadząca: Beata Kolasiewicz)
  • Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzonymi relacjami społecznymi (osoby prowadzące: Marta Hutny)
  • Zajęcia arteterapeutycznedla dzieci i uczniów wymagających wsparcia
   w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z doświadczanym napięciem,
   z problemami emocjonalnymi w sposób uwalniający i ułatwiają wgląd we własne wnętrze, przeżywane emocje, uczucia, potrzeby (osoba prowadząca: Marta Hutny)
  • Socjoterapia z elementami arteterapii (artetus) dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 6 szkoły podstawowej (osoba prowadząca: Renata Pusz)
  • „Ja i moje miejsce w świecie” - zajęcia kształtujące wartości prospołeczne (respektowanie norm i zasad) obowiązujących w społeczeństwie dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy VII szkoły podstawowej (osoba prowadząca: Renata Pusz)
  • „Lubię siebie-lubię innych” - zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 7 szkoły podstawowej (osoba prowadząca: Renata Pusz)
 1. Programy przesiewowe:
 • Program przesiewowych badań wzroku systemem „Widzę” uczniów klas I szkół podstawowych (zgłoszenia do końca grudnia)
 • Program przesiewowych badań „Wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji” dla uczniów klas I (zgłoszenia do końca października)
 1. Prowadzenie na terenie szkół programów pomocowych dla klas zgodnie ze stwierdzonym problemem (osoby prowadzące: Urszula Jaśkiewicz, Dorota Koziorowska)

 2. Prowadzenie na terenie szkół interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej (nękanie, mobbing) wg metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego - ok. 4 spotkania raz w tygodniu (osoba prowadząca Beata Kolasiewicz)

 3. Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych i edukacyjnych:

Uczniowie szkół podstawowych:

 • „Metody efektywnej nauki i myślenia twórczego” (klasy IV) - (osoba prowadząca: Elżbieta Piszczałka)
 • cykl zajęć dla dzieci do 14 lat w ramach programu „Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo” (osoby prowadzące: Agata Wójcik, Marta Hutny)
 • „Jestem bezpieczny w sieci” (klasy II) - (osoba prowadząca: Beata Kolasiewicz)
 • Program pomocowy (3 godz.) dla uczniów zgodnie z rozpoznanymi przez szkołę potrzebami (osoby prowadzące: Urszula Jaśkiewicz, Dorota Koziorowska)

 

Uczniowie  szkół  ponadpodstawowych:

 • „Stres egzaminacyjny”- celem programu jest przekazanie podstawowych wiadomości o stresie. ,wyposażenie młodzieży w proste techniki relaksacyjne i umiejętność radzenia sobie z napięciem emocjonalnym (osoba prowadząca: Elżbieta Piszczałka)
 • „Profilaktyka zaburzeń odżywiania” - celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia w zakresie stosunku do siebie, swego ciała i sposobu odżywiania (osoba prowadząca: Elżbieta Piszczałka)

Wspomaganie rodziców

 1. Systemowa terapia rodzin/konsultacje systemowe - osoba prowadząca: Beata Kolasiewicz

 2. Porady i konsultacje indywidualne prowadzone przez pedagogów i psychologów.

 3. Trening umiejętności interpersonalnych i wychowawczych – spotkania indywidualne - osoba prowadząca: Renata Pusz

 4. Spotkania informacyjno-szkoleniowe na terenie szkół o problematyce zgłaszanej przez szkołę, w tym:
 • „Jak radzić sobie z trudnym zachowaniem dziecka” - osoby prowadzące: Urszula Jaśkiewicz, Dorota Koziorowska
 • „Jak pomóc swojemu dziecku radzić sobie ze stresem i emocjami, pomóc mu w nauce samoregulacji?” - osoba prowadząca: Agata Wójcik

Wspomaganie nauczycieli

 1. Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych w tematyce zgłaszanych przez szkołę potrzeb.

 2. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach z rejonu działania Poradni w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia - osoby prowadzące: Joanna Błaszczak, Katarzyna Gwiżdż

 3. Konsultacje i pomoc dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 4. Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej na terenie szkoły, w tym:
 • opracowywanie IPET,
 • określanie warunków pracy z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie.
 1. Prowadzenie zajęć edukacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:34przez:
Opublikowano:2021-05-18 10:05przez:
Zmodyfikowano:2021-10-06 18:12przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:4419

Rejestr zmian

 • [2021-10-06 18:12:40]Aktualizacja

Banery/Logo