Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Opiniowanie

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Opiniowanie

Wynikiem przeprowadzonej diagnozy specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej) jest wydanie opinii.

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii?

Z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić:

 • rodzic dziecka lub jego opiekun prawny,
 • sam uczeń jeżeli jest pełnoletni (tzn. ukończył 18 lat).

Dokumentacja dołączona do wniosku

Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku osoby uczęszczającej do przedszkola, szkoły lub placówki także informację nauczycieli odnośnie zgłaszanego problemu w przedszkolu, szkole lub placówce.

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

Co zawiera opinia ?

Wzór opinii określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Opinia zawiera:

 • oznaczenie poradni wydającej opinię,
 • numer opinii,
 • datę wydania opinii,
 • podstawę prawną wydania opinii,
 • imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, datę i miejsce  jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
 • nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału (klasy), do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
 • stanowisko Poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego  uzasadnienie,
 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla  pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
 • imiona i nazwisko oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
 • podpis dyrektora poradni.

Jaki jest czas na wydanie opinii ?

Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

Kto odbiera opinię ?

Opinię wydaje się wnioskodawcy. Jest ona przygotowana do odbioru w sekretariacie poradni lub wysłana na wskazany przez wnioskodawcę adres.

Jakie rodzaje opinii wydaje poradnia?

Poradnia wydaje opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi
w sprawie:

 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole,
 • odroczenia obowiązku szkolnego,
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego związanej z kształceniem i wychowaniem dziecka,
 • udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się ( dysleksji rozwojowej),
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, zespołem Aspergera,
 • stwierdzenia u ucznia zaburzeń lub odchyleń rozwojowych mających wpływ na jego zachowanie w szkole,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum,
 • opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Ponadto, poradnia wydaje Informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:59przez:
Opublikowano:2021-05-18 10:59przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:2918

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo