Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Orzecznictwo

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Orzecznictwo

W oparciu o § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r. nr 173, poz.1072) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się według ustalonego harmonogramu. Informacji o terminach posiedzeń Zespołów Orzekających można uzyskać w sekretariacie poradni lub pod numerem telefonu 767233102.

Na posiedzenia Zespołu Orzekającego zapraszani są wnioskodawcy oraz w uzasadnionych przypadkach specjaliści pracujący z dzieckiem w placówce oświatowej, bądź specjaliści, którzy diagnozowali dziecko.

Orzeczenia i opinie wydawane są na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

Wnioski rodziców/opiekunów prawnych dotyczące wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka składane są w sekretariacie poradni.

Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia lekarskie, wyniki hospitalizacji.

Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym określa lekarz:

 • okres – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
 • rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
 • zakres w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,
 • zakres w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

W przypadku braku badań psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych lub innych niezbędnych do rozpatrzenia wniosku wnioskodawca jest o tym informowany na piśmie.

Informacja dla wnioskodawcy czyli rodzica/prawnego opiekuna, który odebrał w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy dla dziecka/ucznia orzeczenie lub/i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1072) wnioskodawcy doręcza się orzeczenie lub opinię w trzech egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz orzeczenia lub opinii wnioskodawca zatrzymuje sobie,
 • drugi egzemplarz orzeczenia lub opinii wraz z napisanym przez siebie wnioskiem o zapewnienie dziecku/uczniowi formy kształcenia zalecanej w orzeczeniu lub form pomocy i wsparcia zalecanych w opinii rodzic/prawny opiekun składa w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7 (budynek obok Ratusza), pokój nr 16,
 • trzeci egzemplarz orzeczenia lub opinii składa rodzic/prawny opiekun w szkole, przedszkolu, placówce, do której uczęszcza lub będzie uczęszczać dziecko.

Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:55przez:
Opublikowano:2021-05-18 10:59przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:2784

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo