Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Orzecznictwo

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Orzecznictwo

Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy wydaje:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy,
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania mają charakter dokumentu administracyjnego i są wydawane na potrzeby organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówek oświatowych.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii (druk wniosku dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy).

Wymagane dokumenty uzasadniające wniosek
 1. Wydane przez lekarza specjalistę zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (specjalizacja medyczna zależna od przyczyny składania wniosku) – druki zaświadczeń dostępne na stronie internetowej lub w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy.

Uwaga

 • Nie wymaga się zaświadczeń lekarskich w przypadku dzieci/uczniów: upośledzonych umysłowo, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.
 • Zaświadczenia lekarskie muszą być aktualne i przedłożone w oryginale.

 

 1. Wyniki badań przeprowadzonych przez specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych mogą być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.
Dokumenty dodatkowe
 1. Inne opinie, zaświadczenia, obserwacje, wypisy itp. istotne z punktu widzenia rozpatrywania złożonego wniosku.
 2. Informacja od nauczycieli o funkcjonowaniu dydaktyczno-wychowawczym ucznia (druk do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy).
 3. Informacja od rodziców o funkcjonowaniu codziennym dziecka. (druk do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy).

Uwaga
Jeżeli wnioskodawca nie dołączy do wniosku wymaganej dokumentacji wówczas zobowiązany zostanie przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie.

Sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty składają osobiście rodzice (prawni opiekunowie) dziecka lub uczeń pełnoletni:

 • w sekretariacie siedziby głównej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy przy ul. Witelona 8
 • za pośrednictwem poczty (dotyczy wnioskodawców zamieszkałych poza Legnicą, którzy nie mogą złożyć wniosku osobiście) na adres:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy
  ul. Witelona 8.
  59-220 Legnica
Sposób i miejsce doręczenia orzeczenia/opinii:
 1. Odbioru wydanych przez Zespół dokumentów dokonuje się osobiście w sekretariacie siedziby głównej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy przy ulicy Witelona 8.
 2. Do odbioru orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka lub pełnoletni uczeń, którego sprawa dotyczy.
 3. W uzasadnionych przypadkach dokumenty wydane przez Zespół Orzekający mogą odebrać osoby posiadające pisemne upoważnienie podpisane przez wnioskodawcę (osoba taka musi posiadać dokument tożsamości wskazany w treści upoważnienia).
 4. W przypadkach, gdy wnioskodawcy nie mogą odebrać orzeczenia/opinii osobiście, Poradnia dostarcza w/w dokumenty za pośrednictwem poczty.
Terminy realizacji postępowania orzeczniczego.

Wnioski spełniające wymogi formalne rozpatrywane są w okresie do dwóch tygodni od dnia wpłynięcia.

Doręczenie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania – w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.

Informacje dodatkowe:
 1. W przypadku składania wniosków przez opiekunów prawnych lub w przypadku, gdy rodzice (jeden z rodziców) są pozbawieni praw rodzicielskich – wymagane jest przedłożenie kopii postanowienia sądu.
 2. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy wydaje orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania Poradni.
 3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy wydaje ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 4. Decyzją Kuratora Oświaty, za zgodą organu prowadzącego, Zespół Orzekający Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy wydaje orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem lub z Zespołem Aspergera z powiatu legnickiego oraz terenu miasta Legnicy.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 76 72 33 100


Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013r. poz. 199).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z dnia 30 września 2008r. Nr 173, poz. 1072).
 3. Zarządzenie Nr 27/2004 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lipca 2004r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:54przez:
Opublikowano:2021-05-18 10:55przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:3157

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo