Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - O nas

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

O nas

       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy rozpoczęła działalność 1 września 1979 roku na podstawie zarządzenia 20/79 Kuratora Oświaty i Wychowania w Legnicy z dnia 15.06.1979 tegoż roku i Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14 czerwca 1973 r. (DzU1-437/7/73).

Na podstawie tego rozporządzenia powołano Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową, która jako placówka oświatowo-wychowawcza, pod względem administracyjno-gospodarczym podlegała Inspektorowi Oświaty i Wychowania w Legnicy, zaś pod względem merytorycznym Dyrektorowi Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Legnicy. Zgodnie z owym dokumentem zadaniem poradni było zapewnienie szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym oraz rodzicom pomocy specjalistycznej we właściwym przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia społecznego i wyboru zawodu.

Rejon działania poradni obejmował 31 placówek na terenie miasta Legnicy i 30 na terenie 4 gmin (Legnickie Pole, Kunice, Krotoszyce, Ruja). Były to: 23 przedszkola i ogniska przedszkolne, 26 szkół podstawowych i punktów filialnych oraz 12 szkół ponadpodstawowych.

W chwili powstania w poradni pracowało 2 psychologów i 3 pedagogów. Zadania, które mieli do wykonania określał statut.

Najistotniejszą kwestią było:

 1. Udzielanie pomocy nauczycielom w zakresie:
  • wykrywania przyczyn niepowodzeń w nauce i trudności wychowawczych oraz zapobiegania i pokonywania tych trudności
  • rozpoznawania u dzieci odchyleń od normy w rozwoju
  • przygotowania uczniów do wyboru właściwego zawodu
 2. Udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych oraz wyboru najodpowiedniejszego zawodu.
 3. Prowadzenie specjalistycznych badań dzieci i młodzieży.
 4. Wydawanie opinii o dziecku na użytek odpowiednich instytucji oświatowo-wychowawczych i innych w oparciu o przeprowadzone badania psychologiczne, lekarskie oraz wywiady na terenie domu i szkoły.

Realizacja zadań odbywała się w ramach pięciu działów:

 • Dział wychowawczy
 • Dział profilaktyki społecznej i resocjalizacji
 • Dział opieki nad dzieckiem przedszkolnym
 • Dział orientacji i poradnictwa zawodowego
 • Dział orzecznictwa specjalnego

Pierwsza siedziba poradni mieściła się przy ulicy Lenina 8 (obecnie Witelona). Pracownicy mieli do dyspozycji 5 pomieszczeń, z czego tylko 3 przeznaczone były do prowadzenia diagnoz lub innej działalności pedagogicznej. W roku szkolnym 1984/1985 placówka rozpoczęła pracę w nieco lepszych warunkach lokalowych; dysponowała 6 gabinetami, ale zlokalizowanymi w dwóch obiektach (przy ul. Engelsa, obecnie Chłapowskiego, oraz przy ul. Rynek). W 1990 roku, decyzją władz miasta, poradnia powróciła na ul. Lenina (obecnie ul. Witelona), obejmując cały budynek (10 gabinetów).

W 1993 roku Kurator Oświaty w Legnicy wydał, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.06.1993 r., decyzję o przekształceniu Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2. Nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Rejon poradni nie uległ wówczas większym zmianom (obejmował 67 placówek, w tym 27 przedszkoli, 28 szkół podstawowych i 12 szkół ponadpodstawowych). Nastąpiły one dopiero w roku 1999, kiedy to na skutek reformy administracyjnej państwa działalność poradni ograniczono do terenu miasta Legnicy. Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej regulował Ramowy Statut Publicznych Poradni stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia. Na jego bazie pracownicy naszej placówki opracowali własny statut. Określał on m.in. jednostki organizacyjne placówki, które stanowiły:

 • Dział poradnictwa i orientacji zawodowej
 • Dział profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie oraz dział pomocy rodzinie
 • Dział pomocy dziecku w wieku przedszkolnym
 • Dział pomocy dziecku z trudnościami w nauce
 • Dział dla dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi
 • Dział terapii logopedycznej

Celem poradni w dalszym ciągu pozostawało wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Statut określał, iż podstawowym zadaniem poradni jest prowadzenie działalności:

 • diagnostycznej
 • terapeutycznej
 • doradczej
 • konsultacyjnej
 • profilaktycznej
 • także opiniowanie i orzekanie

Na przestrzeni lat działalność poradni podlegała stałej ewaluacji wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego, ze zmian społecznych, a także ze zmian zachodzących w przepisach prawa. Ma to swoje odzwierciedlenie w zgromadzonych dokumentach. Niezmiennym pozostaje cel nadrzędny, jakim jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Obecnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 pracuje 28 specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki i rehabilitacji, łącznie 24,5 etatów. Działalność placówki wspomaga 2 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi. Główną siedzibą poradni jest budynek przy ulicy Witelona 8. Od styczna 2013r. Poradnia rozszerzyła bazę lokalową o budynek przy ul. B. Chrobrego 13, w którym realizowane są zadania Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego.

Rejon działania obejmuje legnickie placówki przedszkolne i szkolne, w tym: 17 przedszkoli, 6 oddziałów przedszkolnych, 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 9 szkół ponadgimnazjalnych oraz Dom Dziecka.

Dotychczas funkcjonujące działy organizacyjne Poradni:

 • Dział Pomocy Małym Dzieciom i Ich Rodzicom
 • Dział Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
 • Dział Profilaktyki i Pomocy Uczniom Zagrożonym Uzależnieniem i Niedostosowaniem Społecznym
 • Dział Orientacji, Poradnictwa i Planowania Zawodowego
 • Zespół ds. Realizacji Działań Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego,

uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17.09.2014r. zostały przekształcone w zespoły organizacyjne Poradni, a mianowicie:

 • Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Dzieci
 • Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Uczniów, w skład którego wchodzą:
  • Zespół ds. Pomocy Uczniom Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
  • Zespół ds. Pomocy Uczniom Zagrożonym i Niedostosowanym Społecznie
 • Zespół ds. Doradztwa Zawodowego
 • Zespół ds. Kompleksowego Wspomagania Szkół, w skład którego wchodzi:
  • Zespół ds. Gromadzenia i Upowszechniania Informacji Pedagogicznej

W zakresie pracy wszystkich działów prowadzone jest orzecznictwo i opiniowanie w sprawie dzieci i młodzieży.

 • W Poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • W ramach wolontariatu w Poradni prowadzony jest Punkt Doradztwa Prawnego

Zapraszamy do nas !

Autor: Julita Kurowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-13 12:31przez: Julita Kurowska
Opublikowano:2021-01-13 10:54przez: Grzegorz Enzinger
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:3754

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo